Berättarkafé, workshops och fortbildningar.
Har ni egna idéer på  hur ni vill utveckla ert bibliotek?
Kontakta oss, så hjälper vi er att förverkliga era idéer.

Teater Mila har en lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.
Förutom era idéer så har vi samlat ett fast utbud som i formatet är tänkt att passa i era lokaler.

Föreställningar

Workshops

Fantasiworkshop [grundkurs]

I fantasiworkshopen gör vi först några uppvärmningsövningar innan vi leker fram en egen berättelse.
Genom leken får vi utlopp för allt tidigare beskrivet från läroplanen. Det är barnens egen fantasi, utifrån deras egna referensramar, som blir ingredienserna i berättelsen. Vi måste också kommunicera så att vi alla berättar samma berättelse.

Teater Mila representant leder berättelsen och kommer att lägga till olika problem eller hinder i berättelsen, som vi hittar lösningar på tillsammans.

Denna workshop syftar även till att inspirera personalen i hur de kan jobba med barnen kring vissa temaarbeten.

Längd: 40-50 minuter.
Lokal:  Rum/Sal med fri golvyta att röra sig på.

Fantasiworkshop – Fantisera mera [fördjupningskurs]

I workshopen Fantisera mera arbetar vi med djurtema. Genom ramsor, gemensamt skapande och mötet med en fantasifilur samtalar vi och gestaltar utifrån kropp och känslor.

Teater Milas representant leder arbetet och tillsammans med förskolans personal får barnen möjlighet att arbeta med att skapa en helt ny karaktär, en filur med kropp, röst, känslor och intressen. Genom att barnen får gestalta någon annan så får möjlighet att gemensamt närma sig värdegrundsfrågor.

Denna workshop syftar även till att inspirera personalen i hur de kan jobba med barnen kring vissa frågeställningar. Filuren kan med fördel återkomma på olika sätt i förskolans vardag för att belysa olika frågor eller situationer.

Längd: 40-50 minuter.
Lokal:  Rum/Sal med fri golvyta att röra sig på.

Deckargåta (6-12 år)

Tillsammans skapar och löser vi en deckargåta.

Fortbildning för personal

Vad är berättande?

Här ser vi att berättandet, dess byggstenar och förståelsen för dessa är viktiga redskap för
personalen på förskolan. Genom praktiska berättarövningar hittar vi nycklarna till en berättelse
och vidareutvecklar det egna berättandet för att kunna inspirera och vägleda barnen.

Berättandet och uppbyggnaden av en berättelse är en lustfylld och lärorik metod att använda
sig av vid förskolans olika temainriktade arbeten tillsammans med barnen. Här finns utrymme att
föra samman barnens fantasi, deras egna reflektioner och fakta. Sedan sätter man genom
berättandet in allt i ett sammanhang – med ökad förståelse.

Längd: 120 minuter.
Lokal: tillgång till projektor och duk.
Deltagare: Max 20st/träff.

Med sagan som utgångspunkt

Den här fortbildningen syftar till att bekräfta det arbete pedagogerna redan gör på förskolorna samtidigt som vi hoppas inspirera och utmana till vidare arbete där dramapedagogiken får en funktion! Genom hela fortbildningen tydliggörs kopplingar mellan möjliga temaarbeten där sagan är utgångspunkt och uppfyllnad av läroplansmål.

Varför sagor?
Att sagor är viktiga för barns utveckling är vi nog alla överens om. De tar upp teman som hjälper till att göra världen begriplig och berör ofta tankar, känslor och relationer. De stimulerar fantasin och språkutvecklingen. De ger hopp.

Genom sagan kan

  • öka förståelsen och därmed empati för andra
  • stärka värderingar som kamratskap och ärlighet
  • utveckla språket genom rytm, ljud, ord, grammatik

Material
I samband med fortbildningen får deltagarna ta fram förslag på olika aktiviteter som kan genomföras i barngrupp. Detta material sammanställs och delas sedan ut till alla som en uppstart på arbetet i den egna barngruppen.

Längd: 120 minuter.
Lokal: tillgång till projektor och duk.
Deltagare: Max 20st/träff.

Bidrag Bibliotek kan söka!

Teater Mila hjälper er med utveckling av idéer och kan stötta er vid en ansökan.

Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018-20 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Kulturrådet fördelar bidrag till utvecklingen av nya metoder för läsfrämjande verksamhet.
Kulturrådet fördelar även bidrag till inköp av litteratur som ska öka intresset för läsning bland barn och ungdomar.