Vår pedagogiska grundsyn

Teorier om lärande

Vi lutar oss mot flera teorier om lärande i vår utbildning, framförallt;

Den konstruktivistiska synen på lärande vilket innebär att individen skapar ny kunskap genom att utgå från sina tidigare kunskaper och föreställningar. Stor vikt läggs vid att aktualisera kursdeltagarnas tidigare erfarenheter så att de själva kan sätta sitt lärande i ett sammanhang. Individen är aktiv i inlärningen genom att tolka och anpassa olika stimuli och konstruerar därmed en egen subjektiv kunskap.

Den sociokulturella synen på lärande vilket kan beskrivas som ett socialt fenomen. Individen förstår sin omvärld genom språket och utformar ny kunskap genom att ingå i olika sociala förhållanden. Kursdeltagaren skapar mening och förståelse tillsammans med andra. Lärande sker i sociala och kulturella sammanhang i interaktion med andra. Kunskapen bearbetas sedan individuellt inom varje individ.

Dramapedagogik

Vi arbetar med dramapedagogik som metod i vår undervisning. Vår åsikt är att man lär sig bäst genom att själv få göra. Det betyder att kursdeltagaren själv ska vara en skapande och prövande individ. Genom att praktiskt arbeta med olika övningar och reflektera kring detta får deltagaren erfarenhet av kursens olika delar.

Genuspedagogik

Genuspedagogik ligger som grund i utbildningen. Detta innebär att vi lyfter genusrelaterade frågor i den pedagogiska praktiken. Våra syften är dubbla. Ett syfte är att deltagarna ska bemötas jämställt och ges samma förutsättningar till lärande och utveckling. Ett andra syfte är att ge deltagarna redskap för att själva kunna utforma ett genuspedagogiskt förhållningssätt och egna pedagogiska metoder.

Normkritik

Vi arbetar normkritiskt vilket innebär att vi i undervisningen belyser och diskuterar normer. Syftet är att synliggöra och ifrågasätta varför människor diskrimineras. Teater Milas utbildningar bygger också på ett interkulturellt förhållningssätt. Vi tillämpar olika språk- och kunskapsutvecklande modeller och aktiviteter i genomförandet av utbildningen.

Anpassad för deltagare med Svenska som andra språk

Vi arbetar för att synliggöra språket och använder flera språk- och kunskapsutvecklande modeller. Bland annat arbetar vi med det sociala samtalet men har också fokus på lärande, utforskande och utmanande samtal. Vi arbetar även med lässtrategier innan, under och efter textläsning.