citatKonst och kultur berikar barns och ungas liv. Litteratur, teater, dans, musik, film, bildkonst och andra konst- och kulturformer stimulerar barns nyfikenhet, fantasi och kreativa förmåga.

Kulturupplevelser stärker förmågan till inlevelse i andra människors situation och ger ny kunskap om världen och det egna jaget. Att få tillägna sig olika estetiska språk bidrar till barns sociala, intellektuella och emotionella utveckling. Skapande förskole-bidraget kan komplettera förskolans uppdrag att stimulera barnen att utvecklas genom estetik, kultur och skapande.

Hämtat från kulturrådets hemsida.
För mer information om hur Du söker Skapande Förskola hittar du genom att klicka på denna länk.

Fantasiworkshop

Leken är viktig för barns utveckling och lärande.
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till
symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.

Läroplan för förskolan, sida 6.

Berättarrummet

I fantasiworkshopen gör vi först några uppvärmningsövningar innan vi leker fram en egen berättelse.
Genom leken får vi utlopp för allt tidigare beskrivet från läroplanen. Det är barnens egen fantasi,
utifrån deras egna referensramar, som blir ingredienserna i berättelsen. Vi måste också kommunicera
så att vi alla berättar samma berättelse.
Teater Mila representant leder berättelsen och kommer att lägga till olika problem eller hinder i
berättelsen, som vi hittar lösningar på tillsammans.

Denna workshop syftar även till att inspirera personalen i hur de kan jobba med barnen
kring vissa temaarbeten.

Längd: 40-50 minuter.
Lokal:  Rum/Sal med fri golvyta att röra sig på.

Fortbildning för personal

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap
Kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar
med varandra. Vi vill utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen,
motivation och drivkraft för att söka kunskap.

Läroplan för förskolan, sida 6.

Här ser vi att berättandet, dess byggstenar och förståelsen för dessa är viktiga redskap för
personalen på förskolan. Genom praktiska berättarövningar hittar vi nycklarna till en berättelse
och vidareutvecklar det egna berättandet för att kunna inspirera och vägleda barnen.

Berättandet och uppbyggnaden av en berättelse är en lustfylld och lärorik metod att använda
sig av vid förskolans olika temainriktade arbeten tillsammans med barnen. Här finns utrymme att
föra samman barnens fantasi, deras egna reflektioner och fakta. Sedan sätter man genom
berättandet in allt i ett sammanhang – med ökad förståelse.

Material
I samband med fortbildningen får deltagarna med sig en inspirationshandledning kring berättande,
fantasi och lek.

Längd: 120 minuter.
Lokal: tillgång till projektor och duk.
Deltagare: Max 20st/träff.